LABORAL

Confecció de nòmines i butlletins de cotització de Seguretat Social

Declaracions trimestrals i anuals IRPF

Afiliació a la Seguretat social d'empreses i treballadors

Sol.licitud d'ajornaments de quotes Seguretat Social

Negociacions de les diferents modalitats de contractació del personal

Expedients de regulació d'ocupacio negociacions i tramitacions

Tramitacións amb el Fons de Garantia Salarial

Aplicació de convenis col.lectius

Càlculs i regularització I.R.P.F.

Prevenció de Riscos Laborals

Prestacions : Jubilacions, Sovi, Viudetat, Invalidesa....

Estrangeria: Diferets tipologies de Permisos de Treball i Residència. Renovacions.