JURÍDIC

Dret Mercantil i Societari:

Constitució, dissolució i liquidació

Convocatòria de Juntes Generals; adopció d’acords, confecció d’actes i certificacions

Impugnació d’acords socials

Transformació, fusió, escissió i absorció

Assessorament en resposabilitat dels Administradors

Dret concursal

Dret Civil:

Assessorament i reclamació en impagaments.

Procediments de reclamació judicial d’impagats( judici monitori, canviari,...).

Procediments de desnonament de finques.

Responsabilitat civil

Dret de Família:

Procediments de divorci

Reclamacióde pensions d’aliments

Reclamacions de paternitat

Dret Laboral:

Assistència i representació a conciliacions

Judicis laborals ( acomiadaments, reclamacions de quantitat, modificacions de condicions de treball, prestacions, ....).

Assessorament i assistència a Inspeccions de Treball

Dret Tributari:

Assessorament i assistència en Inspeccions Tributàries

Confecció i formalització de recursos

Dret Administratiu:

Impugnació de faltes i sancions administratives.

Procediment Contenciós-Administratiu.

Dret Penal