FISCAL - COMPTABLE

Comptable

Externalització del procés comptable de la seva empresa. Confecció factures, comptabilització dels moviments de l'empresa i arxiu

Suport comptable/financer a l'empresa, ja sigui des de les nostres oficines o mitjançant visites concertades a l'empresa

Confecció dels llibres oficials de comptabilitat

Estudi, el.laboració i presentació de comptes anuals


Fiscal

Gestions i tràmits davant d'organismes oficials

Representació, defensa i assistència davant inspecció tributària

Impostos i declaracions trimestrals i anuals d'I.V.A i I.R.P.F.

Impost Societats

Impost sobre la renda i Impost sobre patrimoni

Planificació i estudi sobre el millor règim fiscal/tributari a aplicar per a professionals i autònoms: estimació directa o estimació objectiva (mòduls)