FINQUES

Arrendaments de finques:
Confecció de contractes d’arrendament.
Reclamació judicial per impagaments de rendes, fi contracte i incompliment contractual
Assessorament i defensa de l’arrendatari i l’arrendador

Comunitats de propietaris:
Convocatòria i assistència a les Juntes de Propietaris
Confecció del Llibre d’Actes
Control i seguiment de la comptabilitat de la comunitat
Contacte periòdic amb la comunitat, a través del seu President, per la correcta conservació i estat de les instal.lacions.
Expedició dels rebuts als propietaris relatius a les despeses de la comunitat
Control dels pagaments periòdics dins de termini dels diferents propietaris, i reclamació a aquells que no el facin efectiu
Assessorament en els millors serveis per la comunitat (assegurança, neteja, tècnics,...)

Compra-venda d’immobles:
Confecció de contractes
Assessorament en la financiació ( negociació d’hipoteques,...)
Drets reals