NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL

Publicado por admin 4553 visitas

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals per a 2014 i normes posteriors

• Es manté les quanties del salari mínim interprofessional per a 2014 en 645,30 € / mes.

• L'entrada en vigor de l'ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes s'ajorna fins al 01-01-2015.

• Les bases màximes de cotització al Règim General s'incrementen en un 5% per a l'any 2014, sent de 3.597,00 € / mensuals o 119,90 € / dia. Les bases mínimes es mantenen.

• Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2014, tinguin 47 anys d'edat i cotitzen al RETA per una base inferior a 1.888,80 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30-06-2014. La base mínima dels autònoms s'incrementa un 2% (875,70 €)

• Prorroga fins al 31-12-2014 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

• Es regula la suspensió cautelar del subsidi per incapacitat temporal per incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l'INSS i a les mútues per a examen i reconeixement mèdic. També es modifica la regulació de l'extinció del dret a aquest subsidi.

Recordatoris:

• Els pressupostos contemplen, amb efectes des de 01-01-2014, la supressió del art.33.8 de l'Estatut dels Treballadors que regulava el pagament directe pel FOGASA d'una part de la indemnització (8 dies de salari per any) per extinció dels contractes indefinits celebrats per empreses de menys de 25 treballadors per acomiadament col • lectiu, acomiadament objectiu o extinció per les causes previstes en l'art .64 de la Llei Concursal.

• Segons estableix l'Ordre de cotització, la base mínima de cotització per als AUTÒNOMS que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, serà la prevista per al Grup de cotització 1 del Règim General (1.051,50 € el 2014), i s'aplicarà a partir de l'1 de febrer de 2014.

• La Tresoreria General de la Seguretat Social amplia el termini de liquidació i ingrés dels nous conceptes i imports a incloure a la base de cotització al Règim General des del 22 de desembre del 2013 (totalitat del plus de transport i distància, millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la incapacitat temporal, inclosos els plans de pensions, entre d'altres), sense aplicació de recàrrec o cap interès, fins al 31 de maig de 2014.

Davant de qualsevol dubte o per completar els continguts de la present poden contactar amb el nostre despatx