LÍNIES DE FINANÇAMENT 2014

Publicado por admin 4668 visitas

Ens permetem recordar-vos les principals LÍNIES DE FINANÇAMENT 2014 que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i les entitats de crèdit han posat en marxa per als AUTÒNOMS I EMPRESES.

La línia ICO Empreses i Emprenedors 2014 destinada als autònoms i empreses que realitzin inversions productives a Espanya i/o necessitin cobrir necessitats de liquiditat, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

En els projectes d’ INVERSIÓ es consideren finançables: els actius fixos productius nous o de segona mà, els vehicles turisme el preu dels quals no superi els 30.000 € més l'IVA, els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%, l'adquisició d'empreses, l'IVA/IGIC, la liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut. L'import màxim del préstec és de 10 milions de €, en una o diverses operacions per client i any.

També poden sol•licitar finançament a través d'aquesta línia, els PARTICULARS I COMUNITATS DE PROPIETARIS i les AGRUPACIONS DE COMUNITATS de propietaris per a la rehabilitació d'habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns.

En els projectes sense inversió, els préstecs destinats a finançar al 100% les necessitats de LIQUIDITAT es destinen a afrontar les despeses de circulant tals com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

Les operacions que comptin amb l'aval d'una SGR o SAECA hauran de ser tramitades a través de la Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2014.

La línia ICO Internacionalització 2014 orientada a autònoms i empreses espanyoles o mixtes amb capital majoritàriament espanyol que realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l'adquisició d'empreses, i/o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat.

La línia ICO Exportadors CURT TERMINI 2014 destinada a autònoms i empreses espanyoles que desitgin obtenir liquiditat mitjançant l'avançament de l'import de les factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzades a un deutor ubicat fora del territori nacional. Es podran anticipar les factures que procedeixin de l'activitat exportadora, que tinguin una data de venciment no superior a 180 dies a comptar des de la data de la firma de la operació.

La línia ICO Exportadors MITJÀ I LLARG TERMINI 2013/2014 destinada a finançar les empreses espanyoles per a la venda de béns o serveis, nou o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d'Espanya (Crèdit Subministrador), a finançar empreses amb domicili social fora d'Espanya, per a l'adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya (Crèdit Comprador).

La nova línia ICO Innovació Fons Tecnològic 2013-2015 destinada a les empreses que hagin estat valorades com a "innovadores", per a finançar inversions productives dins del territori nacional.

La línia ICO Pagarés i Bons d'Empreses 2014, orientada a empreses espanyoles que emetin en el mercat primari pagarés i bons admesos a cotització en mercats organitzats o en sistemes multilaterals de negociació a Espanya. Queden excloses les empreses de l'Ibex 35 i societats del grup.

Per ampliar informació sobre alguna/es de les línies poden consultar amb els bancs i caixes, que tenen subscrit conveni de col•laboració amb l'ICO.