MESURES TRIBUTARIES

Publicado por GPA-ASSESSORS 3037 visitas

Recentment s'ha publicat la Llei 16/2013 que adopta mesures tributàries, de les quals destaquem les següents:

Impost de societats:


Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 01-01-2013, es consideren despeses no deduïbles les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació al capital o en els fons propis d'entitats, i les rendes negatives obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent, excepte en el cas de transmissió del mateix o cessament de la seva activitat.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 01-01-2014, modifica la regulació de la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 01-01-2014, amplia la base de la deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges de cinema i de sèries audiovisuals a determinades despeses.

Es prorroguen per als exercicis iniciats en 2014 i 2015 algunes mesures relatives al càlcul dels pagaments fraccionats en funció de la base imposable de l'exercici.

També prorroga, per als períodes impositius iniciats dins de 2014 o 2015:

La limitació en les quantitats pendents d'aplicar per aplicació de la llibertat d'amortització en elements nous de l'actiu material fix.
La limitació en la compensació de bases imposables negatives aplicable a les grans empreses, però estableix una excepció a la seva aplicació.
El límit per a la deducció del fons de comerç financer en entitats no residents, el límit a la deducció fons de comerç i el límit a la deducció fiscal de l’immobilitzat intangible amb vida útil indefinida
La reducció dels límits en l'aplicació de les deduccions per incentivar determinades activitats.

IRPF


Des de 01-01-2014, estableix una excepció a la no obligació de declarar els guanys patrimonials sotmesos a retenció.

Impost de matriculació:


Des del 31-10-2013, es modifica l'exempció de l'impost a la primera matriculació definitiva, o si escau, a la circulació o utilització de les embarcacions d’esbarjo o d'esports nàutics destinats exclusivament a l’activitat de lloguer.


Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poden contactar amb el nostre despatx