MESURES SUPORT ALS EMPRENEDORS

Publicado por GPA-ASSESSORS 3087 visitas

Recentment s'ha publicat la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització que ha introduït mesures en diversos àmbits, dels quals destaquem les següents:

En matèria fiscal


Amb efectes des del 29-09-2013, se suprimeix l'exempció en l'IRPF dels guanys patrimonials derivades de la transmissió d'accions o participacions en empreses de nova o recent creació, però incorporant un règim transitori.

Al mateix temps, es crea una nova deducció en la quota íntegra estatal de l'IRPF per inversió en empreses de nova o recent creació, en la qual el contribuent realitza una aportació temporal de capital financer, i a més a més pot aportar els seus coneixements empresarials o professionals adequats per al desenvolupament de la societat en la qual inverteix, “inversor de proximitat” o “business angel”. També es crea una nova exempció per reinversió en el supòsit de transmissió d'accions o participacions en empresa de nova o recent creació a les quals s'ha aplicat l'anterior deducció, amb limitacions. La deducció o exempció solament resulta d'aplicació respecte de les accions o participacions subscrites a partir del 29-09-2013.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 01-01-2013, les entitats que compleixin els requisits per ser considerades empreses de reduïda dimensió podran aplicar una deducció en els beneficis que s'inverteixin en elements nous de l'immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques, sempre que compleixin determinats terminis i condicions, com la creació d'una reserva indisponible. Aquesta nova deducció també podran aplicar-la els contribuents de l'IRPF amb particularitats.

En quant a l'aplicació de les deduccions per activitats de R+D+i, i amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 01-01-2013, les entitats que tributen al tipus general, el tipus del 35%, o al de les entitats de reduïda dimensió podran optar per no aplicar el límit conjunt, i si s’escau, sol•licitar el seu abonament, sempre que es compleixin determinats requisits, amb limitacions i descomptes.

Modifica la deducció en l’IS per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat, amb efectes per al períodes impositius iniciats a partir del 01-01-2013, distingint la quantia de la deducció segons el grau de discapacitat dels treballadors i sense la necessitat que el contracte sigui per temps indefinit.

També modifica el règim fiscal aplicable en l’IS a les rendes procedents de determinats actius intangibles, amb efectes per a les cessions que es realitzin a partir del 29-09-2013, però incorporant un règim transitori.

Amb efectes des de 01-01-2014, introdueix el nou Règim Especial del Criteri de Caixa en l'IVA, al que podran acollir-se determinats subjectes, i que permet retardar la meritació i per tant la declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament cobrats, però que també retarda la deducció de l'IVA suportat fins al moment en què s'efectuï el pagament (criteri de caixa doble), i en tots dos casos amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'hagin efectuat les operacions. Aquest règim està subjecte al compliment de requisits subjectius, objectius i formals, que detalla el reglament que està pendent d’aprovació definitiva y publicació.

En matèria mercantil-comptable-contractació pública-llicències municipals:


Es crea un nova figura mercantil, l’ “Emprenedor de Responsabilitat Limitada” (ERL), perquè l'emprenedor persona física, qualsevol quina sigui la seva activitat, pugui limitar la seva responsabilitat pels deutes que portin causa de l'exercici d'aquesta activitat empresarial o professional, mitjançant l'assumpció de la condició de ERL, una vegada complerts els requisits que s'estableixen en la normativa, entre els quals destaquem les oportunes inscripcions registrals. Amb aquesta figura, la responsabilitat no afectarà a l'habitatge habitual del deutor sempre que el seu valor no superi els 300.000 euros. La limitació de responsabilitat no s'aplicarà respecte a determinades deutes de Dret Públic, com els deutes tributaris i de la Seguretat Social.

Es crea un nou subtipus societari, la “Societat Limitada de Formació successiva” (SLFS), que possibilita la constitució de societats amb una xifra de capital social inferior a tres mil euros, al que s'aplica el règim de les societats de responsabilitat limitada, excepte determinades condicions específiques tendents a protegir els interessos de tercers, que s'aplicaran mentre no s'aconsegueixi la xifra de capital social mínim per a la constitució d'una SRL.

Tots els llibres que obligatòriament hagin de portar els empresaris conformement a les disposicions legals aplicables, inclosos els llibres d'actes de juntes i altres òrgans col•legiats, o els llibres registres de socis i d'accions nominatives, es legalitzaran telemàticament en el RM després del seu emplenament en suport electrònic i abans que transcorrin 4 mesos següents a la data del tancament de l'exercici.

Els empresaris podran VOLUNTÀRIAMENT legalitzar llibres de detall d'actes o grups d'actes formats amb una periodicitat inferior a l'anual quan interessi acreditar de manera fefaent el fet i la data de la seva intervenció pel Registrador.

Elevació dels llindars per poder formular el BALANÇ i estat de canvis net ABREUJATS previstos en la LSC (RD Leg 1/2010). El total de les partides de l'actiu no pot superar els 4 milions d'euros (abans 2.850.0000). L'import net de la seva xifra anual de negocis no superi els 8 milions d'euros (abans 5.700.000).

Modifica el RD Leg 3/2011 per intentar eliminar obstacles a l'accés dels emprenedors a la contractació pública. Permet, als empresaris que estiguin interessats a formar les Unions que es constitueixen temporalment per poder contractar amb el sector públic, donar-se d'alta en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat. Eleva els llindars per a l'exigència de la classificació en els contractes amb les AAPP, entre altres mesures.

Modifica la Llei 12/2012 per ampliar, de 300 a 500 metres quadrats, el llindar de superfície màxima dels establiments que estaran exempts de llicència municipal, i amplia la relació d'activitats exemptes.

En matèria laboral – seguretat social – visats i autoritzacions:


Redueix la cotització aplicable als treballadors que causin alta per primera vegada en el RETA i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de PLURIACTIVIDAD a partir del 29-09-2013, que podran TRIAR com a base de cotització en aquest moment, la compresa entreel 50 % de la base mínima establerta amb caràcter general en la Llei de PGE durant els primers 18 mesos, i el 75 % durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial. Aquests percentatges seran del 75% i 85% quan l'activitat laboral per compte d'altri el fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50 %.

Els treballadors per compte propi que tinguin 30 o més anys d'edat i que causin alta en el RETA (inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els 5 anys immediatament anteriors, a explicar des de la data d'efectes de l'alta) poden aplicar les següents reduccions sobre la quota per contingències comunes, per un període màxim de 18 mesos i sempre que no ocupin a treballadors per compte d'altri: una reducció equivalent al 80% durant els 6 mesos immediatament anteriors (tarifa plana 50 €), una reducció equivalent al 50 % des del mes 7 al 12 i una reducció del 30% del 13 al 18 mes. També s'aplicarà als socis treballadors de cooperatives de treball associat enquadrats en el RETA.

També s'estableix una reducció de la quota o tarifa plana per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% durant els 6 primers mesos, sigui quina sigui la seva edat, que causin alta inicial en el RETA, i amb bonificació del 50% durant els 54 mesos següents.

Modifica la Llei 31/1995 per ampliar els supòsits en què l'empresari podrà assumir personalment les funcions de prevenció de riscos laborals: l'empresari, que complint els requisits, ocupi fins a 25 treballadors, sempre que l'empresa disposi d'un únic centre de treball.

Es normalitza la utilització del Llibre de Visites electrònic en tots els centres de treball, sense necessitat de sol•licitud d'alta. Mitjançant Ordre es desenvoluparà aquesta disposició: els obligats, els suposats excepcionats de portar Llibre de Visites electrònic, el mitjà substitutiu al mateix i el règim transitori d'aplicació d'aquesta mesura.

Estableix un nou règim de concessió de visats i autoritzacions de residència per raons d'interès econòmic : inversions significatives de capital (inclou l'adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol•licitant), emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors i treballadors que efectuïn moviments intraempresariales dins de la mateixa empresa o grup d'empreses.

Per a qualsevol aclariment o ampliació de la informació poden contactar amb el nostre despatx.