INFORMACIÓ D'INTERÈS

Publicado por GPA-ASSESSORS 4848 visitas

INFORMACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS ABANS DE FINALITZAR L’ANY


ACCIONS QUE POT REALITZAR PER REBAIXAR LA SEVA LIQUIDACIÓN DE L’ IRPF


Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2013, ens permetem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF:

Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: 10.000 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici, si té fins a 50 anys. El límit dels contribuents majors de 50 anys és de 12.500 € o el 50 %.

• Si és propietari i té previst llogar un pis, recordi que si s'utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del rendiment net obtingut del 60%. La reducció es del 100%, quan l’arrendatari té entre 18 i 30 anys i uns rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques en el període impositiu superiors al IPREM. No obstant, pels contractes celebrats abans del 01-01-2011 es conserva el dret a la reducció del 100% fins als 35 anys d’edat.

Aportacions a un compte estalvi - empresa, en el cas que tingui previst muntar un negoci abans de 4 anys (Societat Nova Empresa), podent deduir el 15% de les aportacions, amb el límit de 9.000 € anuals.

L’Amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual, és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

• Des del passat 1 de gener, els guanys patrimonials obtinguts en un termini igual o inferior a l'any per la venda de determinats actius (accions, fons d'inversió,…) tributen a la base general de l'IRPF (des del 24,75% fins al màxim del 52%, per exemple en la CA de Madrid, o fins al 56% en el cas de Catalunya). Si les plusvàlues s'obtenen en mes d'un any tributaran com a rendiments de l'estalvi, és a dir del 21% al 27%, en funció de la quantia. No compensarà prorrogar l'operació si el conjunt de rendes és baix i es tenen tipus inferiors a aquests.


PROBABLE SUPRESSIÓ DEL PAGAMENT DIRECTE PEL FOGASA DE PART DE LA INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADAMENTS OBJECTIUS EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS


El Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat preveu, amb efectes des de 01-01-2014, la supressió de l'art.33.8 de l'Estatut dels Treballadors, que regula el pagament pel FOGASA d'una part de la indemnització (8 dies de salari per any) per extinció dels contractes indefinits celebrats per empreses de menys de 25 treballadors per acomiadament col•lectiu, acomiadament objectiu o extinció per les causes previstes en l'art.64 de la Llei Concursal. No obstant això, aquesta mesura està pendent de la seva publicació definitiva.Per a qualsevol dubte o aclariment pot contactar amb el nostre despatx.