CRITERI DE CAIXA EN L'IVA

Publicado por GPA-ASSESSORS 3954 visitas

Recentment s'ha publicat la norma que concreta el nou règim especial del criteri de caixa en l'IVA (RECC), que podrà començar a aplicar-se des de l'1 de gener de 2014.


El nou RECC, que és voluntari, permet retardar la meritació i amb això la conseqüent declaració i ingrés de l'IVA repercutit fins al moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament cobrats, però també retarda la deducció de l'IVA suportat fins al moment en què s'efectuï el pagament (criteri de caixa doble), i en tots dos casos amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'hagin efectuat les operacions.


Poden acollir-se al RECC, els subjectes passius que el seu volum d'operacions durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 de €.


Queden exclosos del RECC, els subjectes passius que tinguin cobraments en efectiu respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural anterior superiors als 100.000 €.


Els subjectes passius que puguin i vulguin aplicar el RECC hauran d'exercitar l'opció en el moment de presentar la declaració de començament d'activitat, o bé, durant el mes de desembre, i hauran d'incloure més informació en el llibre registre de factures emeses, en el llibre registre de factures rebudes i també en les pròpies factures.


Atès que la norma té unes quantes especificacions, si estan interessats a aplicar el nou règim o volen conèixer detalladament aquestes i altres particularitats del seu funcionament, o els diferents efectes que pot comportar la seva aplicació segons el sector o tipus d'empresa, poden contactar amb el nostre despatx per estudiar el seu cas concret
.